ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Протокол засідання педагогічної ради

Володимирівського ліцею «Успіх»

02.01.2018 № 1

ПОЛОЖЕННЯ

Про наглядову (піклувальну) раду

 Володимирівського  ліцею «Успіх»

Широківської сільської ради

Запорізького району Запорізької області

І Загальні положення

1. 1. Дане положення розроблено відповідно до  ст. 29, 70  Закону України «Про освіту» з урахуванням  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. № 964, Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України від 05.02.2001 № 45, установчими документами закладів освіти.

1.2. Наглядова  рада Володимирівського ліцею «Успіх» – це орган громадського самоврядування у сфері освіти, яка формується з  окремих громадян, з метою залучення громадськості до вирішення  перспективних завдань у сфері освіти.

1.3. Члени наглядової  ради здійснюють свої функції на безоплатній основі, мають право брати участь у роботі колегіальних органах Володимирівського ліцею «Успіх» з правом дорадчого голосу.

ІІ Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

2.1. Метою діяльності наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх»  є залучення широкої громадськості до вирішення питань у сфері освіти, як безпосередньо так і через органи громадського самоврядування, беруть участь в управлінні  закладом освіти.

2.2. Основними завданнями наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх» є:

–  участь  у визначні стратегії розвитку закладу освіти та контроль за її виконання;

–  сприяння  залученню  додаткових джерел фінансування;

–  сприяння удосконаленню матеріально-технічної школи, благоустрою його приміщень і території;

–  здійснення аналізу  діяльності   закладу освіти та його керівника;

–  контроль за виконанням кошторису закладу освіти;

–  співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, окремими громадянами, що спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі освіти;

– організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

– сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

–  запобігання дитячій бездоглядності,

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом освіти;

– сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

 Наглядова рада здійснює інші види діяльності, що відповідають її цілям і задачам і не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Наглядова рада Володимирівського ліцею «Успіх» діє на засадах:

– пріоритету прав і свобод людини і громадянина;

– верховенства права; взаємної поваги та партнерства;

– пріоритету  узгоджувальних процедур;

– прозорості відкритості та гласності.

ІІІ Створення наглядової ради та організація її діяльності

3.1. Наглядова  рада Володимирівського ліцею «Успіх» створюється за рішенням засновника.

3.2. До складу наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх» не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

3.3. Наглядова рада  Володимирівського ліцею «Успіх» може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, батьки або особи, які їх замінюють.

3.4. Члени наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх» обираються на загальних зборах (конференції)  закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх» працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

3.7. Очолює наглядову раду Володимирівського ліцею «Успіх» голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів наглядової ради. Також, серед членів ради обирається секретар ради.

3.8. Голова наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх»:

– скликає і координує роботу наглядової ради;

– готує і проводить засідання, затверджує рішення наглядової ради;

–  представляє наглядову раду в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, суспільних та інших організаціях з питань, віднесених до її повноважень;

–   організовує взаємодію наглядової ради з директором школи;

Голова наглядової ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

IV Порядок роботи наглядової ради

4.1. Робота наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх» планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів.

4.2. Наглядова рада Володимирівського ліцею «Успіх» інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

4.3. Рішення наглядової ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу закладу освіти, батьків, громадськості.

4.4. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи.

4.5. У засіданнях наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх» за узгодженням із його головою мають право брати участь окремі громадяни і представники ради.

V Забезпечення діяльності наглядової ради

5.1. Діяльність наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх» забезпечується закладом освіти.

5.2.Адміністрація закладу освіти Володимирівського ліцею «Успіх» надає наглядовій  раді інформацію і документацію про діяльність закладу освіти; необхідні для здійснення задач і функцій наглядової ради; приміщення на час проведення засідання; забезпечує безкоштовне користування засобами зв’язку й оргтехнікою для вирішення питань, безпосередньо пов’язаних із роботою наглядової ради.

5.3.Члени наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх» здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

VІ Права наглядової ради

Наглядова рада Володимирівського ліцею «Успіх» має право:

–  брати   участь  у визначні стратегії розвитку закладу освіти та  здійснювати контроль за її виконання;

–  сприяти  залученню  додаткових джерел фінансування;

–  аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

–  контролювати виконання кошторису закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

– вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

–  здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та установчими документами закладу освіти;

  • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної,  лікувально-оздоровчої бази ліцею;
  • сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу освіти;
  •  вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Володимирівського ліцею «Успіх»;

– сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів (вихованців);

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

VII   Припинення діяльності наглядової ради

7.1 Припинення діяльності наглядової ради Володимирівського ліцею «Успіх» відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) чи ліквідації за рішенням засновника.