УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

(витяг зі Статуту Володимирівського ліцею)

7.1. Управління ВОЛОДИМИРІВСЬКИМ ліцеєм «УСПІХ»  здійснюють:

   – засновник Широківської сільської ради;

   – керівник закладу освіти;

   – педагогічна рада;

   – вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

7.2. Засновник ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ»:

– затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

– затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії;

– приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти;

– затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію розвитку такого закладу;

– фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти (крім приватних та корпоративних закладів загальної середньої освіти), у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;

– утворює та ліквідує структурні підрозділи у заснованих ним закладах загальної середньої освіти;

– здійснює контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних коштів;

– здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

– затверджує кошторис закладу загальної середньої освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

– реалізує інші права, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.

7.3. Засновник ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ»  зобов’язаний забезпечити:

– утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

– дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів загальної середньої освіти;

можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти;

-оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України “Про освіту”“Про доступ до публічної інформації” та “Про відкритість використання публічних коштів”.

7.4. Керівник ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею«УСПІХ» здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника опорного закладу освіти визначаються законом та цим Статутом, посадовою інструкцією, контрактом, рішеннями та розпорядженнями Широківської сільської ради, виконавчого комітету, сільського голови.

7.2. Керівник є представником ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ» у відносинах з Широківською сільською радою і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та статутом закладу освіти.

7.2. Керівник ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ» призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

7.2.1 Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

7.3. Керівник ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ» в межах наданих йому повноважень:

– організовує діяльність закладу освіти;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

7.4. Керівник ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ» є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менше як 4 рази на рік.

7.5. Педагогічна рада ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ»:

– планує роботу   закладу загальної середньої освіти;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ» та оцінює результативність її (їх) виконання;

– формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ»;

– приймає рішення щодо переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– ухвалює рішення щодо морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та громадської акредитації ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ»;

– розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

7.5.1 Рішення педагогічної ради ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцею «УСПІХ» вводяться в дію наказом керівника закладу освіти.

7.6. У ВОЛОДИМИРІВСЬКОМУ ліцеї «УСПІХ» може діяти громадське самоврядування – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти:

– органи самоврядування працівників закладу освіти;

– органи самоврядування здобувачів освіти;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

7.6.1 Діяльність усіх органів самоврядування затверджується відповідним статутом.

7.7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцея «УСПІХ», що скликаються не менше одного разу на рік.

7.7.1 Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

– працівників – зборами трудового колективу;

– здобувачів освіти закладу ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

7.7.2 Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Від працівників закладу освіти, учнів, батьків і представників громадськості.

Термін їх повноважень становить один навчальний рік.

7.7.3 Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

7.7.4 Право скликати збори (конференцію) мають   учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось, не менше третини їх загальної кількості, керівник закладу, засновник.

7.7.5 Загальні збори (конференція):

– заслуховують звіт керівника закладу освіти;

– розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

– затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

– приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших педагогічних працівників.

7.8. У ВОЛОДИМИРІВСЬКОМУ ліцеї «УСПІХ» за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти. Наглядова (піклувальна) рада опорного закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

7.8.1 Члени наглядової (піклувальної) ради  закладу загальної середньої освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

7.9. До складу наглядової (піклувальної) ради ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцея «УСПІХ» не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу.

7.10. Наглядова (піклувальна) рада має право:

– брати участь у визначенні стратегії розвитку  закладу загальної середньої освіти  та контролювати її виконання;

– сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

– аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

– контролювати виконання кошторису та/або бюджету  закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

– вносити засновнику ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО ліцея «УСПІХ» подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

– здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

7.11. У ВОЛОДИМИРІВСЬКОМУ ліцеї «УСПІХ» можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.12. ВОЛОДИМИРІВСЬКИЙ ліцей «УСПІХ» може мати власну символіку, гімн тощо, що відображатиме специфіку освітнього  процесу і створюватиме відповідний позитивний імідж.